Gebruiksvoorwaarden Stichting Visual Shaker (SVS) 

Please use www.deepl.com or Google translate if you want to translate our Dutch text on this page.

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Visual Shaker (ook genoemd Foundation Visual Shaker) (hierna ‘SVS’)), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kun je het onderdeel Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. SVS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SVS. SVS is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. SVS is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie Policy en Privacy Statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij SVS.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van SVS in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van SVS en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SVS.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de ‘materialen’) op deze website plaatst of deze toestuurt aan SVS via e-mail of anderszins, zal SVS gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en SVS zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.

Je vrijwaart SVS hierbij terzake van alle schade die SVS lijdt en alle kosten die SVS maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K. en BTW-nummer

Vestigingsadres:

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:

Stichting Visual Shaker ( ook genoemd Foundation Visual Shaker)

JP Heyelaan 38 ,  3842 CK te Harderwijk / Nederland.

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 72187824
BTW-nummer: NL859021488B01

Scroll Up